Kyu / Dan


Kyu Shisei Ryu


Kyu Grade
6 months
6 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1
Itto Hojo Undo 1
Kyu Grade
6 months
5 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1,2
Itto Hojo Undo 1,2
Kyu Grade
6 months
4 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1,2,3,4
Itto Hojo Undo 1,2,3,4

 

Kyu Grade
6 months
3 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1,2,3,4,5,6
Itto Hojo Undo 1,2,3,4,5,6
Renzoku Bunkai 1
Kyu Grade
6 months
2 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1,2,3,4,5,6,7,8
Itto Hojo Undo 1,2,3,4,5,6,7
Renzoku Bunkai 1,2
Kyu Grade
6 months
1 kyu
Shisei Ryu
Hanbo Hojo Undo 1,2,3,4,5,6,7,8
Itto Hojo Undo 1,2,3,4,5,6,7,8
Renzoku Bunkai 1,2,3,4

Dan Shisei Ryu


Shodan
1 year
1 Dan
Shisei Ryu
Hanbo 1-8
Itto Hojo Undo 1-8
Bunkai Hojo Undo 1-8
Itto Renzoku Bunkai 1-10
Jiyu Kumite
Randori
Kata
Nidan
1 year
2 Dan
Shisei Ryu
Tanto Hojo Undo
Tanto Bunkai
Wakizashi Hojo Undo 1-8
Wakizashi Bunkai 1-8
Wakizashi Renzoku Bunkai 1-10
Jiyu kumite
Randori
Kata
Sandan
1 year
3 Dan
Shisei Ryu
Nito Hojo Undo
Nito Sessa Waza 1-5
Nito Aikuchi Waza 1-5
Nito Renzoku Bunkai 1-10
Jiyu kumite
Randori
Kata

 

Yodan
1 year
4 Dan
Shisei Ryu
Jo Hojo Undo
Jo Renzoku Bunkai
Ni Hanbo Hojo Undo
Ni Hanbo Bunkai
Tanjo Waza
Jiyu kumite
Randori
Kata
Godan
1 year
5 Dan
Shisei Ryu
Kata
Bo Waza
Sai Waza
Tounkwa Waza
Nunchaku Waza
Kama Waza
Eku Waza
25-nin Kumite
Nito vs Nito
Jo vs Nito
Naiden Kata
Rokudan
1 year
6 Dan
Shisei Ryu
Iai Jitsu Kata
Ken Jitsu Kata
Shiatsu Shisei Ryu
Heiho Shisei Ryu

 

Favicon Plugin made by Alesis