Hojo Undo

Podział technik podstawowych z uwzględnieniem na grupy

Hojo Undo Shisei Ryu

Dachi Waza

 1. MUSUBI DACHI / Formal Attention Stance
 2. HEIKO DACHI / Parallel Stance
 3. SANCHIN DACHI
 4. NEKO ASHI DACHI / Cat Stance
 5. SHIKO DACHI / Strangle Leg Stance
 6. ZENKUTSU DACHI / Front Stance
 7. KOKUTSU DACHI / Back Stance
 8. HAN ZENKUTSU DACHI / Half Front Stance

Tsuki Waza

 1. SEIKEN CHOKU ZUKI / Straight Fore Fist Strike
 2. URA ZUKI / Close Punch
 3. AGE ZUKI / Upward Punch
 4. MAWASHI ZUKI / Round Punch
 5. FURI ZUKI / Circular Punch
 6. AWASE ZUKI / U Punch
 7. HEIKO ZUKI / Parallel Punch
 8. YAMA ZUKI / Mountain Punch
 9. SHOTEI ZUKI / Palm Thrust
 10. TATE KEN ZUKI / Vertical Fist Punch
 11. NAKADA IPPON-KEN ZUKI / Middle Finger Fist Punch
 12. URAKEN UCHI / Back Fist Strike
 13. KO UCHI / Bent Wrist Strike
 14. SHUTO UCHI / Knife Hand Strike
 15. NUKITE UCHI / Spear Hand Strike
 16. TETTSUI UCHI / Iran Hammer Hand Strike
 17. HIJI ATE / Elbow Strike

Uke Waza

 1. JODAN AGE UKE / Rising Block
 2. CHUDAN YOKO UKE / Middle level Circular Block
 3. GEDAN BARAI / Downward Block
 4. CHUDAN UCHI UKE / Forearm Block From Outside Inward
 5. GEDAN UCHI BARAI / Downward Block From Outside Inward
 6. HIKI UKE / Pulling Block
 7. JODAN KO UKE / Bent Wrist Block
 8. KOSA UKE / Cross Block
 9. SHOTEI UKE / Open Hand Block
 10. HIZA UCHI UKE / Knee Block From Outside Inward
 11. HIZA SOTO UKE / Knee Block From Inside Outward
 12. TORA GUCHI / MAWASHI UKE

Geri Waza

 1. MAE GERI / Front Kick
 2. YOKO GERI / Side Kick
 3. MAWASHI GERI / Round Kick
 4. HIZA GERI / Knee Kick
 5. USHIRO GERI / Back Kick

Ukemi Waza

 1. MAE UKEMI – Falling Forward
 2. USHIRO UKEMI – Falling Backward
 3. YOKO UKEMI – Falling Sideways
 4. MAE KAITEN UKEMI – Forward Rolling
 5. USHIRO KAITEN UKEMI – Backward Rolling

Taisabaki Waza

 1. OKURI ASHI – Sliding Step
 2. AYUMI ASHI – Sliding Step
 3. TSUGI ASHI – Advancing Forward
 4. HIRAKI ASHI – Sideways Step
 5. TENKAN – Turn
 6. IRIMI TENKAN – Entering Turn
 7. SHIKKO – Knee Walking

To Waza

KAMAE WAZA

 1. CHUDAN NO KAMAE
 2. JODAN NO KAMAE
 3. HASSO NO KAMAE
 4. WAKI NO KAMAE
 5. GEDAN NO KAMAE

KIRI WAZA / HAPPO GIRI

 1. NUKITSUKE
 2. KIRI OROSHI
 3. KIRI AGE / GYAKU KESA GIRI
 4. KESA GIRI
 5. YOKO ICHIMONJI / YOKO GIRI
 6. KIRI AGE
 7. KESA GIRI
 8. YOKO ICHIMONJI / YOKO GIRI

UKE WAZA

 1. AGE UKE
 2. YOKO UKE / TSUBAZERIAI
 3. HARAI UKE
 4. UKENAGASHI

KIHON

 1. KIHON DAI ICHI
 2. TSUKA NO NIGIRI KATA
 3. NUKITSUKE
 4. FURIKABURI
 5. KIRIOROSHI
 6. TE NO UCHI
 7. CHIBURI
 8. NOTO

KIHON DAI NI

 1. IPPON ME
 2. NIHON ME
 3. SANBON ME
 4. YOHON ME
 5. GOHON ME
 6. ROPPON ME
 7. NANAHON ME
 8. HACHIHON ME

Bo Waza

 1. JODAN UCHI
 2. JODAN NANAME UCHI
 3. CHUDAN NANAME UCHI
 4. GEDAN NANAME UCHI
 5. KAKAE UKE – TSUKI
 6. GEDAN HARAI UKE – JODAN NANAME UCHI
 7. GEDAN HANEI UKE – GEDAN NUKI BO
 8. SUNAKAKEI
 9. GEDAN OSAE UKE
 10. GYAKU UCHI – GYAKU TSUKI
 11. GEDAN YOKO UKE – JODAN NANAME UCHI
 12. JODAN NANAME UCHI – JODAN NUKI BO
 13. CHUDAN NAGASHI UKE – GEDAN UKE – JODAN NANAME UCHI
 14. GEDAN YOKO UKE – GEDAN OSAE UKE – JODAN NANAME UCHI
 15. GORENDA

Sai Waza

 1. JODAN MAWASHI UCHI
 2. JODAN UKE
 3. CHUDAN TSUKI
 4. CHUDAN HARAI UKE
 5. GEDAN HARAI UKE
 6. GEDAN UKE
 7. CHUDAN TSUKI – JODAN MAWASHI UCHI – GEDAN UKE
 8. CHUDAN TSUKI – GEDAN HARAI UKE – JODAN NUKI – GEDAN UKE
 9. CHUDAN TSUKI – CHUDAN HARAI UKE – GEDAN HARAI UKE – KOTE UCHI – GEDAN UKE
 10. CHUDAN TSUKI – CHUDAN HARAI UKE – MAWASHI KOTE UCHI – KOTE UCHI – GEDAN UKE

Tounkwa Waza

 1. JODAN YOKO UCHI
 2. JODAN UKE
 3. CHUDAN TSUKI
 4. CHUDAN NUKI
 5. GEDAN YOKO UCHI
 6. GEDAN UKE
 7. UE UCHI JODAN – MAWASHI JODAN
 8. CHUDAN TSUKI – GEDAN HARAI UKE – GEDAN HARAI UKE – JODAN UCHI
 9. CHUDAN TSUKI – GEDAN HARAI UKE – JODAN YOKO UCHI – JODAN UCHI
 10. CHUDAN TSUKI – NIKAI MAWASHI UCHI

Hanbo Waza

 1. HIDARI JODAN NANAME UCHI
 2. MIGI JODAN NANAME UCHI
 3. HIDARI GEDAN NANAME UCHI
 4. MIGI GEDAN NANAME UCHI
 5. TSUKI
 6. TSUKIJODAN
 7. GYAKU TSUKI
 8. SHOMEN UCHI

Jo Waza

 1. Honte uchi 本手打ち
 2. Gyakute uchi 逆手打ち
 3. Hiki otoshi uchi 引き落し打ち
 4. Kaeshi zuki 返し好き
 5. Gyakute zuki 逆手好き
 6. Maki otoshi 巻落し
 7. Kuri tsuke 限つけ
 8. Kuri hanashiくりはんし
 9. Tai atari 対当り
 10. Tsuki hazushi uchi つきはずし打ち
 11. Do barai uchi どばらい打ち
 12. Tai hazushi uchi 対はずし打ち