Kata

Kata Shisei Ryu

 1. Sanchin  三戦
 2. Tensho 転掌
 3. Ichi Shin 一心

Iai Jitsu Kata

Ken Jitsu Kata

Shoden Kata

 1. Mae 前
 2. Migi 右
 3. Hidari 左
 4. Ushiro 後
 5. Yaegaki 八重垣
 6. Ukenagashi 受流
 7. Kaishaku 介錯
 8. Tsukekomi 附込
 9. Tsukikage 月影
 10. Oikaze 追風
 11. Nukiuchi 抜打

Chuden Kata

 1. Yokogumo 横雲
 2. Tora no issoku 虎一足
 3. Inazuma 稲妻
 4. Ukigumo 浮雲
 5. Oroshi 颪
 6. Iwanami 岩波
 7. Urokogaeshi 鱗返
 8. Namigaeshi 波返
 9. Takiotoshi 瀧落
 10. Makkō 真向
 11. Yokogumo 横雲
 12. Tora no issoku 虎一足
 13. Inazuma 稲妻
 14. Ukigumo 浮雲
 15. Oroshi 颪
 16. Iwanami 岩波
 17. Urokogaeshi 鱗返
 18. Namigaeshi 波返
 19. Takiotoshi 瀧落
 20. Makkō 真向

Okuden Kata

OKUIAI IWAZA NO BU 奥居合居業之部:

 1. Kasumi 霞
 2. Sunegakoi 脛囲
 3. Tozume 戸詰
 4. Towaki 戸脇
 5. Shihōgiri 四方切
 6. Tanashita 棚下
 7. Ryōzume 両詰
 8. Torabashiri 虎走

OKUIAI TACHIWAZA NO BU 奥居合立業之部:

 1. Yukizure 行連
 2. Tsuredachi 連達
 3. Sō Makuri 惣捲
 4. Sō Dome 惣留
 5. Shinobu 信夫
 6. Yukichigai 行違
 7. Sode Surigaeshi 袖摺返
 8. Moniri 門入
 9. Kabezoe 壁添
 10. Ukenagashi 受流

 

 1. Itomagoi Sono Ichi 暇乞其の一
 2. Itomagoi Sono Ni 暇乞其の二
 3. Itomagoi Sono San 暇乞其の三

Shoden Kata

 1. Sassen 指先
 2. Hasso hidari八相左
 3. Hasso migi八相右
 4. Uke nagashi hidari 受流左
 5. Uke nagashi migi 受流右
 6. Moji gamae文字構
 7. Hari tsuke 張付
 8. Nagashi uchi 流打
 9. Tora buri 虎振
 10. Kazuki 数喜
 11. Aisen uchi dome 合先打留
 12. Amashi uchi アマシ打 / 余打

Chuden Kata

 1. Sassen 指先
 2. Chudan 中段
 3. Uke nagashi 受流
 4. Moji gamae 捩構
 5. Hari tsuke 張付
 6. Nagashi uchi 流打
 7. Aisen 合先

Okuden Kata

NITO SEIHO二刀勢法:

 1. Chudan 中段
 2. Jodan 上段
 3. Gedan 下段
 4. Hidari Waki Gamae 左脇構
 5. Migi Waki Gamae 右脇構

  NITO SEIHO二刀勢法:

 1. Sessa uchidome
 2. Sessa uchibarai
 3. Ippyoshi sotobarai
 4. Ippyoshi uchibarai
 5. Ryusui uchidome

  NITO SEIHO二刀勢法:

 1. Shikko hidari
 2. Shikko migi
 3. Irimi
 4. Sekka no uchi
 5. Juji shukonomi