Stopnie Dan

段級制

Shodan

 • Itto hojo undo (1-8)
 • Itto renzoku bunkai (1-10)
 • Hanbo hojo undo
 • Hanbo bunkai
 • Jiyu kumite
 • Randori 2 uke

Nidan

 • Wakizashi hojo undo (1-8)
 • Wakizashi renzoku bunkai (1-10)
 • Tanto hojo undo
 • Tanto bunkai
 • Jiyu kumite
 • Randori 3 uke

Sandan

 • Nito hojo undo
 • Nito renzoku bunkai (1-10)
 • Nito sessa waza (1-5)
 • Nito aikuchi waza (1-5)
 • Jiyu kumite
 • Randori 3 uke

Yodan

 • Jo hojo undo
 • Jo renzoku bunkai
 • Aiki renzoku bunkai
 • Ni hanbo hojo undo
 • Ni hanbo bunkai
 • Tanjo waza
 • Jiyu kumite
 • Randori 3 uke

Godan

 • Kata (51 elementów)
 • Nito vs Nito (1-5)
 • Jo vs Nito (1-3)
 • Naiden Kata (1-5)
 • Tounkwa hojo undo i bunkai
 • Nunchaku hojo undo i bunkai
 • Kama hojo undo i bunkai
 • Eku hojo undo i bunkai
 • Bo hojo undo i bunkai
 • Sai hojo undo i bunkai
 • Test 25 walk

Rokudan

 • Iai Jitsu shoden, chuden i okuden kata
 • Ken Jitsu shoden, chuden i okuden kata
 • Shiatsu Shisei Ryu
 • Heiho Shisei Ryu